วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

พระราชดำรัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

“… แม้ในปัจจุบันเทคโนโลยีจะก้าวหน้า ข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดน แต่ก็ไม่สามารถทดแทนครูได้ เพราะการศึกษามิใช่เป็นเพียงการรับความรู้ รับข้อมูลข่าวสารเท่านั้นสิ่งสำคัญกว่าคือการฝึกคิดการบ่มนิสัยให้แต่ละคน สามารถพึ่งพาตนเอง และมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น ส่วนนี้ต้องใช้คนสอนเท่านั้น ยิ่งเทคโนโลยีก้าวไกลเพียงใดก็ยิ่งต้องการครูที่มีความสามารถมากขึ้นเพียงนั้น ครูต้องพัฒนาตนเองให้รู้เท่าทันโลก จึงจะสามารถอบรมบ่มนิสัยคนยุคใหม่ได้ …”

ไม่มีความคิดเห็น: